Články publikované v nejrůznějších časopisech a sbornících

 

Litschmann, T.: Optimalizace množství dodané vody při kapkové závlaze jabloní s využitím snímačů půdní vlhkosti

Litschmann, T.: Porovnání teplot vzduchu měřených v okenní budce a v meteorologické budce na volném prostranství v areálu starobrněnského opatství

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky v ovocných sadech v roce 2021

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky ve vinařských oblastech ČR v roce 2021

Litschmann, T.: Vliv reliéfu terénu a vegetačních bariér na poškození révy jarními mrazíky

Litschmann, T., Vávra, R.: Předpověď kvetení meruněk podle teplotních modelů

Litschmann, T., Doležal, P., Hausvater. E.: Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky v sadech v roce 2020

Litschmann, T., Rožnovský, J., Salaš, P., Burgová, J., Lošák, M., Vymyslický, T.: Stanovení půdních hydrolimitů na písčitých půdách Hodonínska in situ

Litschmann, T.,Salaš, P., Burgová, J., Zahradníková, H. : Příspěvek ke kvantifikaci potřeby vody u rostlin pěstovaných v kontejnerech

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: A new method of potato late blight forecasting in the Czech Republic

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a prognóza plísně bramboru v roce 2019

Salaš, P.,Litschmann, T., Burgová, J., Zahradníková, H. : Spotřeba vody u dřevin pěstovaných v kontejnerech

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky v sadech v roce 2019

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky ve vinařských oblastech ČR v roce 2019

Litschmann, T., Ouředníčková, J., Skalský, M.: Možnosti využití teplotních sum při signalizaci ošetření proti pilatce jablečné v sadech

Litschmann, T.: Vývoj loňských povětrnostních podmínek pro ovocnáře

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky ve vinařských oblastech ČR v roce 2018

Litschmann, T.: Meteorologické merania v sadoch a vinohradoch - povinnosť alebo pomocník pestovateľa?

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KAPKOVOU ZÁVLAHOU BRAMBOR V RANOBRAMBORÁŘSKÉ OBLASTI V LETECH 2017 A 2018

Litschmann, T., Středa, T.: Surface temperature of plant tissues. Which method of air temperature measurement fits best?

Litschmann, T.: Teplota rostlinných částí v nočních hodinách

Vopravil, J.,Litschmann, T., Rožnovský, J., Khel, T., Zárubová, R.: Hydropedologické parametry a meteorologické podmínky lokality Panský les

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: Nová metoda prognózy plísně bramboru

Litschmann,: Ovlivnění jarních mrazíků vegetačními bariérami a reliéfem terénu

Litschmann,: Povětrnostní podmínky ve vinařských oblastech v roce 2017

Litschmann,: Vývoj povětrnostních podmínek v ovocnářských oblastech v roce 2017

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: Praktické zkušenosti s kapkovou závlahou brambor v roce 2017

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: Povětrnostní podmínky ve vegetačním období roku 2017 z hlediska pěstování brambor

Litschmann, T., Středa, T.: Riziko mrazového poškození plodin v blízkosti vegetačních bariér

Litschmann, T., Rožnovský, J., Salaš, P., Vlk, R.: Trendy výskytu pozdních jarních mrazíků v ČR

Středová, H., Středa, T., Litschmann, T., Rožnovský, J.: Metodika měření mikroklimatických poměrů zemědělských plodin a kultur

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středová, H., Středa, T., Salaš, P., Horká, M. : Microclimate Evaluation of the Hradec Králové City using HUMIDEX

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky ve vinařských oblastech ČR v roce 2016

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: Povětrnostní podmínky ve vegetačním období roku 2016 z hlediska pěstování brambor

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: Praktické zkušenosti s kapkovou závlahou brambor v roce 2016

Litschmann,T., Doležal, P, Hausvater. E.: Nový přístup k vyhodnocení vlhkostně - teplotních podmínek při pěstování brambor

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky ve vinařských oblastech ČR v roce 2015

Litschmann, T.: Povětrnostní podmínky v ovocnářských oblastech ČR v roce 2015

Litschmann, T., Vávra, R. et all: Dependence of leaf area surface and leaf number of apple trees on the sum of temperatures: utilization for protection against apple scab

Středa, T., Litschmann, T., Středová, H.: Relationship between tree bark surface temperature and selected meteorological elements

Litschmann, T., Středová, H.: Vztah mezi teplotou kůry a teplotou vzduchu v ovocném sadu pro fytopatologické využití

Litschmann, T., Salaš, P.: Ztráty vody výparem a odnosem větrem při závlaze trávníku postřikem

Litschmann, T., Doležal, P, Hausvater. E.: Sledování meteorologických faktorů v rostlinné výrobě

Litschmann, T., Vávra, R., Falta, V.: Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách

Litschmann, T., Rožnovský, J., Kohut, M.: Teplotní a vlhkostní režim písčitých půd na hodonínsku v letech 2009 - 2014

Litschmann, T., Doležal, P., Hausvater, E.: METODY POUŽÍVANÉ PŘI SIGNALIZACI VÝSKYTU PLÍSNĚ BRAMBORU A JEJICH SROVNÁNÍ S NOVÝM INDEXEM

Litschmann, T., Rožnovský, J.: Meteorological measurements in the St.Thomas´s Abbey in Brno

Salaš, P., Litschmann, T., Sasková, H.: Minimum Temperatures above Different Surfaces in Strawberry Cultivation

Litschmann, T., Hadaš, P., Středa, T.: Porovnání půdně vlhkostních charakteristik vápencových partií CHKO Pálava a Moravský kras

Litschmann, T, Doležal, P., Hausvater, E.: Stanovení termínu vzcházení brambor na základě meteorologických údajů

Litschmann, T, Doležal, P., Hausvater, E.:  Citlivostní analýza vybraných modelů na signalizaci plísně bramboru v podmínkách České republiky

Středová, H.,Podhrázská, J., Litschmann, T.,Středa, T., Rožnovský, J.: Aerodynamic parameters of windbreak based on its optical porosity

Litschmann, T, Rožnovský, J Středa, T., Středová, H., Hebelka, J.: Temperature and humidity conditions of Macocha Abyss   FAKSIMILE

Litschmann, T, Rožnovský, J.:  Zhodnocení indexu HUMIDEX na území města Brna

Litschmann, T., Vavříček, D., Pecháček, J.: Vlhkostní poměry revitalizovaných valů v Krušných horách

Litschmann, T, Koudela, M:  Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové(a možnosti jejích signalizace)

Litschmann, T,:  K letošním květnovým mrazíkům

Litschmann, T,: Meteorologická měření a jejich využití v ochraně rostlin

Litschmann, T, Rožnovský, J.:  Modelování vývoje obaleče jablečného (Cydia pomonella)  v ovocných sadech na území ČR v roce 2010

Litschmann, T, Rožnovský, J.:  Automatizovaný systém signalizace škodlivých činitelů v ovocných sadech

Litschmann, T, Rožnovský, J.:  Vyhodnocení intenzit srážek v letním a zimním období v letech 2008 a 2009 v Hodoníně a Břeclavi

Salaš, P., Mokričková, J., Litschmann, T.,Sasková, H.: Vztah mezi průtokem mízy mladých dřevin a meteorologickými a morfologickými parametry na písčitých půdách 

Litschmann, T. Hadaš, P.: Teplotní inverze v oblasti Pavlovských vrchů  

Litschmann, T.:Ledoví muži - máme se jich bát? 

Litschmann, T., Salaš, P., Mokričková, J., Sasková.H.: Ovlivnění teploty půdy tkanými textiliemi ve školkařské výrobě 

Litschmann, T., Rožnovský, J., Kohut. M.: Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice

Litschmann, T., Rožnovský, J., Hebelka, J.: Hodnocení letního teplotního a vlhkostního profilu propasti Macocha

Rožnovský, J, Litschmann, T., Fukalová, P., Pokladníková, H., Středa, T..:  Mikroklima Macochy a Punkevních jeskyní.

Litschmann, T.: Vliv travních porostů na půdní vlhkost

Litschmann, T, Rožnovský, J.:  The incidence of heat index levels in urban areas of Brno.

Litschmann, T., Palka, J., Oukropec, I.: Metodika pěstování broskvoní a nektarinek v podmínkách ČR 

Litschmann, T., Rožnovský, J., Hebelka, J.: Hodnocení letního teplotního a vlhkostního profilu propasti  Macocha

Litschmann, T, Rožnovský, J.:  Vliv krasového reliéfu na modifikaci vybraných meteorologických prvků

Litschmann, T.: Meteorologické sloupy v České republice včera, dnes a možná i zítra

Litschmann, T., Pražák, M.: Praktické zkušenosti s fertigací hrušní

Litschmann, T., Oukropec, I., Křižan, B.: Predicting individual phenological phases in peaches using meteorological data

Litschmann, T., Oukropec, I., : Přehlídka nových hybridů broskvoní

Oukropec, I., Litschmann, T.: Odrůdová skladba našich broskvoňových výsadeb

Středa, T., Litschmann, T., Palátová, E.: Vlhkost půdy pod různými typy vegetace v říční krajině

Litschmann, T., Oukropec, I.: Zhodnocení vývoje půdních vlhkostí v jednotlivých fenofázích v produkčních výsadbách broskvoní

Litschmann, T., Rožnovský, J., Podhrázská, J.:  Využití optické porozity ke klasifikaci větrolamů

Litschmann, T.: Meteorologické přístroje vhodné do systémů integrovaná produkce 

Hadaš, P., Litschmann, T.: Změna porostního mikroklimatu vyvolaná plošným odlesněním

Litschmann, T., Masařík, Z.: Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat

Litschmann, T.: Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách

Litschmann, T.: Význam meteorologických stanic v systému integrovaného pěstování ovoce

Litschmann, T.: Možnosti úspor při závlaze městské zeleně

Litschmann, T., Oukropec, I.: Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Litschmann, T.: Možnosti stanovení jednotlivých fenofází broskvoní na základě meteorologických údajů a jejich využití při prognóze termínu sklizně

Litschmann, T., Hadaš, P.: Noční vzestupy teplot v lužních lesích jižní Moravy

Hadaš, P., Litschmann, T., Hybler, V.: Dynamika půdní vlhkosti v ekosystému lužního lesa jižní Moravy

Litschmann, T.: Srovnání výpočetních metod potenciální evapotranspirace

Litschmann, T.: Možnosti stanovení jednotlivých fenofází broskvoní a termínu sklizně

Litschmann, T.: Znojemský meteorologický altánek včera a dnes

Litschmann, T.: Hadaš, P.: Příspěvek k mezoklimatickým poměrům Pavlovských vrchů

Litschmann, T., Rožnovský, J.: Příspěvek ke studiu městského klimatu v Brně

Klementová, E.: Litschmann, T.: The agro-climatic drought in Slovakia 2003

Litschmann, T., Hadaš, P.: Dynamika FAR na různých stanovištích lužního lesa

Klementová Eva, Litschmann, Tomáš: THE ASSESSMENT OF AGRONOMICAL DRAUGHT IMPORTANCE IN RELATION TO INTENSIVE TURF

Litschmann, T., Klementová, E.: HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN

Litschmann, T., Klementová, E.: AGROKLIMATICKÉ SUCHO NA SLOVENSKU V ROKU 2003

Litschmann, T., Klementová, E.: MOISTENING IRRIGATION IN VITICULTURAL REGIONS OF SLOVAKIA

Litschmann, T., Klementová, E.: Nároky intenzívnych trávnych porastov na doplnkovú závlahu v jednotlivých regiónoch Slovenska

Litschmann, T.: Duch krajiny a klimatická změna

Tomáš Litschmann, Eva Klementová: OVLIVŇOVÁNÍ MIKROKLIMATU V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZÁVLAHOVÝMI PROSTŘEDKY

Tomáš Litschmann, Pavel Hadaš: MIKROKLIMA VYBRANÝCH POROSTNÍCH STANOVIŠŤ

Litschmann, T., Oukropec, I., Pražák, M.,: Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska

T. Litschmann: Potřeba závlah u vinné révy a její řízení

T. Litschmann, E. Klementová: Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami

T. Litschmann, E. Klementová, J. Rožnovský: Palmerův index závažnosti sucha a jeho použití v našich podmínkách

M. Patassiová, E. Klementová, T. Litschmann, M. Čistý: Výskyt sucha a analýza zrážok pri jeho výskyte v jarných mesiacoch

Z. Jansta,  T. Litschmann: Odhady sklizně jádrovin

Litschmann,  Rožnovský, Klementová: Časová analýza klementinské teplotní a srážkové řady pomocí PDSI

Klementová, Litschmann, Rožnovský: Assessment of drought in landscape

Litschmann, Straková, Přidal: Praktické zkušenosti s kapkovou závlahou trávníku

Klementová Eva, Litschmann, Tomáš: Hodnotenie sucha s ohĺadom na doplnkové závlahy

Eva Klementová, Tomáš Litschmann: Drought and their evaluation 

A. Sabolčák, Z. Jansta,  T. Litschmann: Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy

T. Litschmann, J. Straka: Makropórové zasakování vody v travních porostech

T. Litschmann: Příspěvek ke klimatografii vinohradnických lokalit na Slovensku

Bažant, Z., Svoboda, A., Litschmann, T.: Proměnlivost termínu plného květu a sklizňové zralosti u meruněk, odr. Velkopavlovická a broskvoní, odr. Redhaven v podmínkách jižní Moravy 

A. Svoboda, T. Litschmann: Metodika výpočtu sum hodinových teplot vzduchu z denních teplotních extrémů a jejich využití v ovocnictví

L. Májková, T. Litschmann: Úbytek stratosférického ozónu a pozorované poškození rostlin u nás

T. Litschmann, J. Juroch: Teplotní sumy a jejich využití při prognóze škůdců pomocí programu SUMÁTOR

T. Litschmann, M. Pražák: Počítače a řízení závlah

F. Michna, T. Litschmann: Dauerhafte Beobachtung des Niederschlags - und Wasserspiegelseinflusses auf das Volumen der Bodennässe in der oberen Bodenschicht im Flußgebiet der Dyje

F. Michna, T. Litschmann:Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje

Tomáš Litschmann: Koncentrace troposférického ozonu v ČR a jejich vliv na výnosy

Tomáš Litschmann: Změny klimatu a jejich možné důsledky pro zemědělství

Kolář, M., Litschmann, T., Sklenářová, J.: Use of cluster analysis for assessment of rainfall regime.

Litschmann, T., Tolasz, R.: Příspěvek k prostorové interpretaci charakteristik klimatologických prvků

Litschmann, T.: Tlak vzduchu v Brně za období 1961 - 1985

Tomáš Litschmann, Jan Brotan: Vliv různých způsobů stanovení denní průměrné teploty vzduchu na hodnotu teplotní sumy

Litschmann T.: VIRRIB: a soil moisture sensor and its application in agriculture.

Litschmann T.: Ovlivnění jakosti vody řeky Moravice vodárenskou nádrží u Kružberka v letech 1973 - 1977

Litschmann T.: Teplotní poměry řeky Moravice po vybudování údolní nádrže Kružberk

Litschmann T.: Příspěvek k vymezení srážkových oblastí Jihomoravského kraje na základě vztahu srážkových úhrnů a nadmořské výšky

Brázdil R., Litschmann T.: Comparing different methods for completing the missing data of precipitation.

Tomáš Litschmann, Jaroslav Rožnovský: Hodnocení aridity pomocí agroklimatologických charakteristik

Litschmann, T. Vergleich verschiedenen Ausvertungsmethoden fur die Wasserdurchflussmessung mitHinsicht auf die Computerbearbeitung

Faško, P., Litschmann, T., Prošek, P.: Die warme Hangzone im Sudteil von Boskovická brázda Furche

Litschmann T.: Elektrické závaží k hodinám