Všeobecný klimatologický popisZ hlediska nejrůznějších druhů celosvětové klasifikace podnebí lze oblast Lednice na Moravě přiřadit následujícím oblastem:

Podle

Köppenovy klasifikace

- oblast Cbb, popř. Cbbx s klimatickými znaky mírného pásu, jako je rovnoměrné rozložení srážek během roku, mírně teplé léto a mírně teplá zima, přičemž lednová teplota je vyšší než -3,0 oC a červencová nižší než 22 oC. Subtyp x představuje zvýšení srážek na konci jara a na začátku léta s následujícím sušším obdobím (tzv. kukuřičné klima).
Köppenova klasifikace podnebí patří mezi nejrozšířenější efektivní klasifikace podnebí (vytvářející oblasti podle výrazných geomorfologických avegetačních jevů či příznaků a jejich změn během roku v krajině, podmíněných trváním určitých klimatických podmínek). Je založená na rozložení teplot a atmosférických srážek ve vztahu k vegetaci. Pro celou zeměkouli bylo navrženo 5 pásem, jedná se proto o poměrně hrubou klasifikaci.

podle

Alisovovy klasifikace

se jedná o oblast mírného klimatického pásu, skupina atlanticko-kontinentální. Až na občasné výjimky, kdy pronikne od jihu tropický vzduch, anebo od severu arktický, převládá vzduchová hmota mírného pásu.
Alisovova klasifikace patří ke genetickým klasifikacím (třídění podnebí podle podmínek jeho utváření, zejména podle všeobecné cirkulace atmosféry) Základem pro třídění je převládající výskyt geografických tupů vzduchových hmot v určité oblasti. Pro celou zeměkouli Alisov stanovil 7 pásů, přičemž se každý dělí dále na čtyři základní typy, a to kontinentální, oceánský, západních popř. východních břehů.


Pro území bývalého Československa bylo vypracováno několik klimatických klasifikací, podle nichž lze oblast Lednice zařadit do oblasti:

podle členění

Atlasu podnebí ČSR (Končekova klasifikace)

se jedná o oblast teplou (A1), s počtem ledních dnů nad 50 (ve skutečnosti 58), podoblast suchou, s Končkovým indexem zavlažení pod -20 (-37,8), okrsek teplý, suchý, s mírnou zimou, s delším slunečním svitem nad 1500 hod. (1747), teplotou ledna nad -3 oC (-1,9 oC)

podle

Quittovy klasifikace

se jedná o oblast T4, která je charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Jedná se na území ČR o nejteplejší a zároveň i velmi suchou oblast, pro území celého Československa byla stanovena ještě oblast T5, rozkládající se na jižním Slovensku.

podle

agroklimatické rajonizace

se jedná o makrooblast teplou, oblast převážně teplou se sumou aktivních teplot větší než 2800 oC, podoblast převážně suchou s hodnotou klimatického ukazatele zavlažení v rozmezí 150-100 mm, okrsek s Tmin nad -18 oC. Tento okrsek má nejpříznivější podmínky pro přezimování kultur. Pouze 1 až 2 krát za 10 let se zde vyskytuje absolutní minimum pod -20 oC, které je škodlivé pro ozimy a teplomilné ovocné druhy. Ovocným stromům s dřívějším nástupem vegetace však hrozí nebezpečí poškození během střídavého výskytu teplých a mrazových období na konci zimy.

Hodnoty některých klimatických indexů za období 1961-1990:


Langův dešťový faktor: 52,2 - oblast polosuchá
Minářův koeficient: -0,62 - oblast nejsušší
Končkův index zavlažení: -37,8 - oblast suchá
I na základě hodnot uvedených indexů je možno konstatovat, že okolí Lednice na Moravě patří k poměrně suchým oblastem, v nichž má své opodstatnění budování a provozování závlah.